Säännöt

Lappeenrannan seudun puutarhaseura ry:n säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan seudun puutarhaseura ry. Sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja toiminta-alueena Lappeenranta sekä sen ympäristökunnat. Seura kuuluu jäsenenä Puutarhaliitto ry:hyn.

2 §
Seuran tarkoitus on edistää puutarhakulttuuria paikkakunnalla järjestämällä esitelmätilaisuuksia, keskustelukokouksia, kursseja, näyttelyjä sekä muita tilaisuuksia, jotka kehittävät ja opastavat alasta kiinnostuneita henkilöitä.

3 §
Seuran jäseneksi pääsevät kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt, jotka haluavat edistää seuran tarkoituksia. Hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet. Uusi jäsen kirjataan seuran jäsenluetteloon ja suoritettuaan vuotuisen jäsenmaksunsa, hän saa kaikki seuran jäsenelle kuuluvat oikeudet. Erottaminen voi tapahtua jäsenmaksun laiminlyönnistä.

4 §
Seuran kunniajäseneksi hallitus voi kutsua ansioituneen tai seuran tarkoitusperiä edistäneen henkilön. Hallitus esittää kokoukselle Puutarhaliitto ry:n ansiomerkin myöntämistä ansioituneelle jäsenelle.

5 §
Vuotuisen jäsenmaksun määrää vuosikokous. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6 §
Seura on oikeutettu  vastaanottamaan avustuksia ja lahjoituksia.

7 §
Seuran asioita ja omaisuutta hoitaa hallitus, johon kuuluu seuran vuosittain valitsema puheenjohtaja ja 6 – 8 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Hallitus valitsee seuralle varainhoitajan. Hallituksen velvollisuus on:
1. Valvoa sääntöjen ja päätösten noudattamista.
2. Valvoa raha-asioiden, talouden ja omaisuuden hoitoa, josta se on kokonaisuudessaan vastuussa seuralle.
3. Kutsua kokoon seuran kokoukset.
4.  Valmistella tarpeen mukaan seuran kokouksissa esitettäviä asioita.
5.  Panna vireille uusia tarpeellisia aloitteita.
6.  Toimittaa vuosikokoukseen tilikertomus kuluneelta toimivuodelta.
7.  Pitää jäsenluetteloa.
Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ja on päätösvaltainen, jos puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. Jos hallituksen jäsen tai muu toimihenkilö laillisen esteen vuoksi ei voi hänelle uskottua tehtävää hoitaa, valitaan hänen tilalleen uusi.
8. Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

8 §
Puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja:
1.    Kutsuu tarvittaessa hallituksen koolle.
2.    Johtaa kokousten keskusteluja.
3.    Merkitsee yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa seuran nimen.
4.  Huolehtii yleensä ensi sijassa seuran menestyksellisestä toiminnasta ja valvoo sääntöjen noudattamista.
Hallituksen velvollisuus on kutsua seura kokoon, jos vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää. Ellei puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja saavu hallituksen päättämään ja kutsumaan seuran kokoukseen, valitaan siksi kerraksi kokoukselle puheenjohtaja.

9 §
Sihteerin tehtäviin kuuluu:
1.    Valmistaa kokousten pöytäkirjat ja muut asiakirjat, jotka hän yhdessä puheenjohtajan tai hänen esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan kanssa varmentaa nimellään.
2.    Kirjoittaa tarvittavat pöytäkirjan otteet ja toimittaa ne asianomaisille.
3.    Hoitaa seuran kirjeenvaihto.
4.    Laatia vuosikertomus.
5.    Hoitaa seuran arkistoa.

10 §
Varainhoitajan tehtäviin kuuluu
1. Tallettaa seuran varat sekä hoitaa muu omaisuus, josta hän on laillisessa vastuussa.
2. Maksaa puheenjohtajan hyväksymät laskut.
3. Laatia vuosikokoukseen kalenterivuosittain päätetyt tilit, joihin liittyy yksityiskohtaiset tulo- ja menotositteet.
Muiden kuin välttämättömien ja säännöllisten menojen suorittamisen tulee perustua seuran asiasta tekemään päätökseen.

11 §
Seuran kokouksia pidetään tarpeen mukaan, joko ennakolta sovitulla tai hallituksen määräämällä ajalla. Kokous on päätösvaltainen, jos siitä on säännöissä määrätyllä tavalla ilmoitettu. Kokouksista tiedotetaan Lappeenrannassa ilmestyvissä päivälehdissä ja jäsenkirjeessä. Vuosikokouksista ilmoitetaan 10 vuorokautta ja muista viisi vuorokautta ennen kokousta.

12 §
Vuosikokous pidetään tammi-helmikuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Todetaan kokouksen laillisuus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3. Luetaan vuosikertomus.
4. Esitetään vuositilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto sekä päätetään hallituksen tili- ja vastuuvapaudesta.
5. Valitaan puheenjohtaja, hallituksen jäsenet, kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa sekä muut toimihenkilöt.
6. Valitaan Puutarhaliitto ry:n vuosikokoukseen yhdistyksen edustaja.
7. Määrätään jäsenmaksun suuruus.
8. Keskustellaan ja päätetään muista seuran toimintaa koskevista asioista.

13 §
Kokouksissa ratkaistaan asiat avoimella äänestyksellä ja yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi 14 §:ssä ja 15 §:ssä mainituissa tapauksissa. Suljettua äänestystapaa käytetään vaaleissa ja vaadittaessa muissakin asioissa. Äänten jakaantuessa tasan, voittaa avoimessa äänestyksessä se mielipide, jota puheenjohtaja on kannattanut, ja suljettua äänestystapaa käytettäessä arpa.

14 §
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa, jos kokousilmoituksessa on siitä mainittu ja ehdotusta kannattaa kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Muutosehdotukset ja niiden perustelut on kirjallisesti esitettävä seuran hallitukselle kuukautta ennen vuosikokousta.

15 §
Kysymys seuran purkautumisesta voidaan ottaa käsiteltäväksi vain vuosikokouksessa. Jos purkautumista kannattaa neljäviidesosa (4/5) annetuista äänistä, on kuukauden kuluttua pidettävä uusi kokous, jossa asia lopullisesti ratkaistaan. Jos tässä kokouksessa on läsnä vähintäin puolet seuran jäsenistä ja annetuista äänistä neljäviidesosa (4/5) kannattaa purkautumista, on seuran toiminta lopullisesti päättynyt.

Jos seura purkautuu, on sen omaisuus käytettävä viimeisen kokouksen päätöksen mukaan toiminta-alueen puutarhakulttuurin hyväksi.

16 §
Niissä tapauksissa, joita näissä säännöissä ei ole erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.